PROJECTS

Macao Booth TITF #22

บูธโครงสร้างของการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย ในงาน TITF ครั้งที่ 22 ใน Theme งาน Macao Gastronomy ที่เน้นด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของโครงสร้างและการออกแบบบูธ รวมถึงความโดดเด่นในเรื่องของอาหาร ที่นำเสนอในรูปแบบของกิจกรรมภายในบูธ